Bli medlem i Vasa Brage!

I föreningen fungerar för tillfället två aktiva sektioner: sektionen för museiverksamhet och folklivsforsning och sektionen för folkdanser och lekar. I din ansökan om medlemsskap ska du uppge vilken sektion som intresserar dig.

Medlemsavgiften är endast 15€/år.

Ständig medlem 200€

Vänligen fyll i formuläret nedan:

Skriv siffran 3 med bokstäver:

Föreningen Brage i Vasa r.f.

Brageidén väcktes och tog form redan år 1906 i Helsingfors, på initiativ av Martin Wegelius och Otto Andersson. Idén vann gehör även i Vasa, där en filial grundades år 1908 med järnvägstjänstemannen Arvid Spjut som ordförande. Trots att Vasa Brage först år 1931 blev en självständig förening har 1908 alltid betraktats som dess tillkomstår.

Föreningen Brage i Vasa rf har till sitt ändamål att vårda och främja Finlands svenska folkkultur sådan den tagit sig i uttryck i diktning, seder, musik, danser och lekar, samt utforska, återuppliva, tillvarataga och bekantgöra hithörande alster.

Föreningen fullföljer sitt syftemål genom att:

Främja dokumentation av traditioner, historia och nutid, värna om natur- och kulturmiljöer,
utöva museiverksamhet, främja folkmusik , dans och lekar genom att arrangera möten, seminarier, kurser och andra kulturevenemang, utställningar, talkon samt kultur- och studieresor, samarbeta med motsvarande kulturella föreningar och förbund.


Föreningens språk är svenska.

Föreningens aktiva medlemmar fördelar sig på fyra (4) sektioner

sektionen för museiverksamhet och folklivsforskning
sektionen för folkmusik (sångkör och spelmanslag)
sektionen för folkdanser och lekar
sektionen för folklig dramatik


Föreningen har 143 medlemmar.